ครูอัตราจ้าง

 

ที่

 

ชื่อ-สกุล

 

อายุ

 

อายุงาน

 

วุฒิการศึกษา

 

วิชาเอก

 

กลุ่มสาระฯ

1 น.ส.สมหญิง  บรรลังครบุรี 33 9 ปริญญาตรี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
2 น.ส.จารุณี  แย้มกระโทก 38 6 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สังคมศึกษา
3 น.ส.นิภาวรรณ  แซ่ลิ้ม 27 2 ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา
4 น.ส.น้ำฝน  ยามกระโทก 27 2 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ฯ การงานฯ
5 นายจันทร์ฤทธิ์  เมา 27 2 ปริญญาตรี พืชศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
6 น.ส.รัตนา  จันทรคลี 27 6 เดือน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 น.ส.สุกัญญา  กินไธสง 25 6 เดือน ปริญญาตรี ศิลปศึกษา ศิลปะ
8 นส.มันฑนา  ขนายกลาง 24 6 เดือน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
9 นายณัฐพล  วันกระโทก 27 3 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ การงานฯ
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this