ครูอัตราจ้าง

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบัน ประเภท
พนักงานจ้าง
วันที่เริ่มทำงาน
1 นางสาวจารุณี แย้มกระโทก ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามภารกิจ 1 ต.ค. 1032
2 นางสาวจินตนา อาศัยสุข ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามภารกิจ 1-พ.ค.-55
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
3 นางสาวฐิติมา คำขุนทด ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามภารกิจ 1-พ.ค.-55
4 นางสาวเต็มศิริ กิติเวทยานุสรณ์ ปริญญาตรี สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามภารกิจ 16-ก.ค.-55
5 นางสาวสมหญิง บรรลังครบุรี ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามภารกิจ 7-ก.ค.-53
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this