จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 124 172 296
ม.2 128 174 302
ม.3 123 170 293
รวม 375 516 891
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 63 145 208
ม.5 74 141 215
ม.6 77 119 196
รวม 214 405 619
รวมทั้งสิ้น 589 921 1,510

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this