จำนวนนักเรียน

ระดับ ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 130 168 298
ม. 2 117 159 276
ม. 3 135 184 319
รวม 382 511 893
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 68 142 210
ม. 5 63 132 195
ม. 6 80 146 226
รวม 211 420 631
รวมทั้งสิ้น 593 931 1,524
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this