จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 125 174 299
ม.2 104 150 254
ม.3 214 227 441
รวม 443 551 994
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 80 143 223
ม.5 91 127 218
ม.6 100 162 262
รวม 271 432 703
รวมทั้งสิ้น 714 983 1,697

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this