จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำแนกตามอายุ/เพศ

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 12 ปี (หลัง พ.ศ.2548) 0 0 0
12 ปี (พ.ศ.2548) 43 49 92
13 ปี (พ.ศ.2547) 105 172 277
14 ปี (พ.ศ.2546) 134 159 293
15 ปี (พ.ศ.2545) 121 123 244
16 ปี (พ.ศ.2544) 34 41 75
มากกว่า 16 ปี (ก่อน พ.ศ.2544) 6 7 13
ไม่ระบุ วันเดือนปี เกิด 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 443 551 994
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this