จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำแนกตามอายุ/เพศ

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 12 ปี (หลัง พ.ศ.2550) 0 0 0
12 ปี (พ.ศ.2550) 0 0 0
13 ปี (พ.ศ.2549) 37 47 84
14 ปี (พ.ศ.2548) 125 171 296
15 ปี (พ.ศ.2547) 105 167 272
16 ปี (พ.ศ.2546) 80 108 188
มากกว่า 16 ปี (ก่อน พ.ศ.2546) 13 10 23
ไม่ระบุ วันเดือนปี เกิด 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 360 503 863
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this