ผลงานทางวิชาการ

Developpers_Icons_087รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี โดยนายประยงค์  ขอวางกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
Developpers_Icons_087การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี โดยนายประยงค์  ขอวางกลาง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Developpers_Icons_087การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายสุพล   กระเชื่อมรัมย์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2
Developpers_Icons_087ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยนางสาวศิริพร  ฮูกระโทก ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2

Developpers_Icons_087การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกโดยนายสมศักดิ์   ปรากฎมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Developpers_Icons_087การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นายสมศักดิ์ ปรากฏมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนครบุรี

Developpers_Icons_087ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายสุรพงษ์  ปานพิมพ์

Developpers_Icons_087รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Developpers_Icons_087 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี โดยนางบุญธรรม รุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนครบุรี

Developpers_Icons_087 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ประโยค สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนครบุรี โดยนางบุญธรรม รุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนครบุรี

Developpers_Icons_087การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวเกศสุดา ธรรมสำโรง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนครบุรี

Developpers_Icons_087การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจำแนกสาร โดยนางสาวเกศสุดา   ธรรมสำโรง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนครบุรี

Developpers_Icons_087การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสร้างผังความสัมพันธ์ทางความหมาย Developing Reading Comprehension Ability by Using the Semantic Mapping Technique โดย นางจุไรรัตน์ ปรากฏมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนครบุรี

Developpers_Icons_087การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางกาญจนา เพียงกระโทก โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี

Developpers_Icons_087การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดย นางกาญจนา เพียงกระโทก โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this