previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาของพันเอกพิเศษกอบโชค หัสดี ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 และเพื่อนแก่นักเรียนโรงเรียนครบุรีที่เรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

ลูกจ้างประจำของโรงเรียนครบุรีได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงรถรับ-ส่งนักเรียน ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์หลังเลิกเรียนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม A ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จากคณะครูโรงเรียนครบุรี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของโรงเรียน โดยมีนายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นผู้รายงาน เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครบุรีได้ออกคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 387 คน ผลการตรวจ ไม่มีนักเรียนติดเชื้อแม้แต่คนเดียว

เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้นำนักเรียนชั้น ม. 1 และนักเรียนชั้น ม. 2 ส่วนที่เหลือ จำนวน 484 คน ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานจากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน on site ในภาคเรียน 2 /2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีนำโดยนายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำนักเรียน จำนวน 945 คน ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19

คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้าประจำโรงอาหาร และนักเรียนเมื่อวันที่ 17-18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

ช่วงเช้าของวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่ม B ผลการตรวจ ไม่พบนักเรียนติดเชื้อแต่อย่างใด

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการฝึกฝนจากโรงพยาบาลครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ของคณะครู-บุคลากร นักเรียนชั้น ม. 4 แม่ค้าในโรงเรียนทุกคน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครบุรีเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เชิญเจ้าของผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ระหว่างรับและส่งนักเรียนไปและกลับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้นำนักเรียนไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนครบุรีทุกคนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ซึ่งให้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2

วีดิทัศน์นำเสนอคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 คุณครูจำเนียร ฉัตรรัตนวารี และ คุณครูสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this