aab2
ขอเชิญชมวีดิทัศน์ เรื่อง ตามรอยปรางค์ครบุรี โดยคณะนักเรียนโรงเรียนครบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทั้ง 4 วิชา รวม 136.01 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน “ม่วง-เหลือง ครบุรี ไอที พี่ช่วยน้อง” เมื่อเสาร์วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. โดยมียอดเงินจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,026,604 บาท (ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะศิษย์เก่าบางรุ่นนำมามอบให้โรงเรียนด้วยตัวเองอีกจำนวนหนึ่ง) ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม ชั้น ม.5/3 และ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวแดง ชั้น ม.6/3  นักเรียนจากโรงเรียนครบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์อ่อน นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปร่วมสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยโครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ครูผู้ฝึกสอน: นางชมพูนุท สุขรมย์)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ ‘ชาวครบุรี รวมใจ ออกกำลังกาย ร่วมก้าวไปกับ…ตูน” จำนวน 13,770 บาท

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this