aab2

โรงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด
เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1  ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1
เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายสกฤต  เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween’s Day เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้และทักษะทางด้านภาษามาใช้ในสถานการณ์จำลอง

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this