โรงเรียนครบุรีรณรงค์ให้ครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย

โรงเรียนครบุรีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ด้วยการให้นักเรียนทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด ส่งนักเรียนร่วมขบวนแห่กระทงของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแชะ และสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ให้เปิดการแสดงในคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-14.30 น. คณะนักดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้เปิดการแสดงให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้เข้าชมฟรี เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตรา (Korean Symphony Orchestra) รวมทั้งจุดประกายและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนให้ประสบความสำเร็จตามความใฝ่ฝัน

สรุปผลงานของนักเรียนในการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดระยอง จำนวน 5 รายการ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน เช่น การสร้างแบบทดสอบและเกมด้วย Kahoot / Quizziz การสร้างแบบทดสอบด้วย Socrative และการตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this