เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการออมครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนครบุรี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลาย อาทิ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดดนตรีสากล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด และตลาดนัดของนักเรียน เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาครบุรี


คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมกันมอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้น แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขแก่นักเรียนเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

นักเรียนตื่นตัวแห่ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยได้ร่วมกันดูและบันทึกภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนผ่านแผ่นฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มเอ็กซเรย์ และกล้องรูเข็มที่ได้ทำขึ้นอย่างง่าย

เมื่อวันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2020 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย

โรงเรียนครบุรีรณรงค์ให้ครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this