previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง
ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online, On-Hand และ On-Demand

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564
ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนครบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมบริจาคผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และของใช้ประจำตัวต่าง ๆ แก่โรงพยาบาลครบุรีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรี สถานีตำรวจภูธรครบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และโรงเรียนครบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรีเป็นประธาน

ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรีได้ขอใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรีเป็นสถานที่จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอครบุรี โดยโรงเรียนครบุรีได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนครบุรีได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานวิชาการ และคณะครูจากโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อำเภอครบุรี ที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this