aab2

IMG_5226_resize โรงเรียนครบุรีจัดพิธีมุทิตาจิตนายคำรณ   ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นายสุเทพ   จุดพิมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจิรวัฒน์  รุ่งเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนายบรรจง   อังศุธรทักษ์ ครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
IMG_4788_resize ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนครบุรี จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 5- 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยได้จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ในรายวิชาหลัก 5 วิชา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น
IMG_4329_resize กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนออกมาในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย
IMG_4273_resize กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นผู้อบรมความรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 และการตัด-ต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio
_DSC0166_resize กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 210 คน ไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป
IMG_3217_resize เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
IMG_1840_resize เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้ร่วมเดินขบวนภายในเขตเทศบาลตำบลแชะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอครบุรี

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this