aab2

_DSC0166_resize กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 210 คน ไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป
IMG_3217_resize เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
IMG_1840_resize เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้ร่วมเดินขบวนภายในเขตเทศบาลตำบลแชะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอครบุรี
 IMG_1433_resize กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 125 คน เมื่อวันที่ 30-31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง
IMG_1328_resize เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวนครราชสีมา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม สังข์สุข (บุญสม กำปัง) นายกสมาคมเพลงโคราช คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวลำไย พานิชย์ (ลำไย หนองม่วง) ประชาสัมพันธ์สมาคมเพลงโคราช คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้
IMG_1269_resize เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหวังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) โดยมีนางพิรมย์ ภักดีแก้ว และนางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก เป็นวิทยากร
IMG_9724_resize กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอครบุรี เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this