✏️สิ่งที่ต้องเตรียม: ปากกาและบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

นักเรียนโรงเรียนครบุรี (ชื่อทีม “บ้านนางรำ”) คว้า 2 รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในวิถีชีวิตใหม่” โครงการลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมพูลแมน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายอาคม  หาญสงคราม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อนิเทศคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 3 ดี 4 ประกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รวมภาพมุมสูงโรงเรียนครบุรียามหน้าแล้ง 2566

นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 29 เดือนมกราคมถึงวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถัง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ ค่ายศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 225 คน ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this