aab2

โรงเรียนครบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 13 ชุด ราคากลาง 626,600 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่นี่ หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม ชั้น ม.5/3 และ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวแดง ชั้น ม.6/3  นักเรียนจากโรงเรียนครบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์อ่อน นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปร่วมสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยโครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ครูผู้ฝึกสอน: นางชมพูนุท สุขรมย์)
เมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการประเมินโรงเรียนครบุรีเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีรายการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ ผลการประเมิน โรงเรียนครบุรีได้รับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00
โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมมอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับรับปีใหม่ 2561 แก่นักเรียนด้วยการมอบโชครางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนครบุรีได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว
โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กลุ่มสาระฯ เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาได้จัดกิจกรรมวิพิธทัศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทางสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ. นครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาการศึกษาให้กับครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ ‘ชาวครบุรี รวมใจ ออกกำลังกาย ร่วมก้าวไปกับ…ตูน” จำนวน 13,770 บาท
17820254_717001201810722_81924535_o

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this