เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือและกองลูกเสือโรงเรียนครบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 92 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,100 บาท

เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนครบุรี พระครูพิศาลปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว เจ้าคณะอำเภอคง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนครบุรีส่งขบวนแห่กระทงร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นักเรียนร่วมบริจาคกระทงให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 3 วัด

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดงานต้อนรับนายมนูญ  ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรีคนใหม่โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)

เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ขณะร่วมฝึกวิชาทหาร ณ สนามฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จำนวน 5 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของสายชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) โดยมี ผศ. ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 426 คน ระหว่างวันที่ 10-14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนครบุรีได้สนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า

เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this