aab2

ขอแสดงความยินดีกับ ครูราตรี  พิชัยพงค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนครบุรีได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ 170 คน ระหว่างวันที่ 23 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก สนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 9-10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน….. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก ม. 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ “เสนาะกรรณวัณณนา เสภาธรรมมาภิรักษ์” น้อมใจภักดิ์ เจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์ ชิงโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม เมื่อวันที่ 12-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (ครูผู้ฝึกสอน : ครูราตรี  พิชัยพงค์)
นักเรียนโรงเรียนครบุรีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS) โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี ม.5/1 ประเทศสาธารณรัชประชาชนจีน และนายทศพล  ศรีสุข ม.4/4 ประเทศสาธารณรัฐเปรู

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this