จำนวนนักเรียน ปี 2564

จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 1,509 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this