จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 1,444 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม จำนวนเฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 8 121 156 277 34.63
ม.2 9 122 165 287 31.89
ม.3 9 108 158 266 29.56
รวม ม.ต้น 26 351 479 830 31.92
ม.4 6 80 144 224 37.33
ม.5 6 61 139 200 33.33
ม.6 7 63 127 190 27.14
รวม ม.ปลาย 19 204 410 614 32.32
รวมทั้งสิ้น 45 555 889 1,444 32.09

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this