จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำแนกตามอายุ/เพศ

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 12 ปี (หลัง พ.ศ.2550) 0 0 0
12 ปี (พ.ศ.2550) 36 60 96
13 ปี (พ.ศ.2549) 129 156 285
14 ปี (พ.ศ.2548) 117 155 272
15 ปี (พ.ศ.2547) 82 125 207
16 ปี (พ.ศ.2546) 17 14 31
มากกว่า 16 ปี (ก่อน พ.ศ.2546) 1 1 2
ไม่ระบุ วันเดือนปี เกิด 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 382 511 893
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this