จำนวนนักเรียน ม.ปลาย จำแนกตามอายุ/เพศ

อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 15 ปี (หลัง พ.ศ.2547) 1 0 1
15 ปี (พ.ศ.2547) 19 47 66
16 ปี (พ.ศ.2546) 63 134 197
17 ปี (พ.ศ.2545) 65 120 185
18 ปี (พ.ศ.2544) 56 104 160
19 ปี (พ.ศ.2543) 6 11 17
มากกว่า 19 ปี (ก่อน พ.ศ.2543) 1 4 5
รวมทั้งสิ้น 211 420 631
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this