อาชีพ/รายได้ผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย

อาชีพผู้ปกครอง / รายได้ผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง รับราชการ 50
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1
นักธุรกิจ 3
ค้าขาย 102
เกษตรกร 185
รับจ้าง 249
อื่นๆ 19
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 16
ไม่ระบุ 6
รวม 631
รายได้ผู้ปกครอง ไม่เกิน 40,000 105
40,001-100,000 125
100,001-150,000 130
150,001-300,000 174
สูงกว่า 300,000 97
ไม่ระบุ 0
รวม 631
สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ์ 52
ไม่มีสิทธิ์ 579
รวม 631
สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิ์ 55
ไม่มีสิทธิ์ 576
รวม 631
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this