อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น

อาชีพผู้ปกครอง / รายได้ผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง รับราชการ 53
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7
นักธุรกิจ 7
ค้าขาย 123
เกษตรกร 250
รับจ้าง 388
อื่นๆ 31
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 23
ไม่ระบุ 11
รวม 893
รายได้ผู้ปกครอง ไม่เกิน 40,000 269
40,001-100,000 153
100,001-150,000 160
150,001-300,000 183
สูงกว่า 300,000 128
ไม่ระบุ 0
รวม 893
สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ์ 65
ไม่มีสิทธิ์ 828
รวม 893
สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิ์ 65
ไม่มีสิทธิ์ 828
รวม 893
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this