ข้อมูลผู้บริหาร

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมนูญ ทับศรีแก้ว วิทยฐานะ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา

2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน  4  คน

        2.1  นายประยงค์ ขอวางกลาง วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์  094-983-5754 รับผิดชอบฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ    

        2.2  นางสาวพิศมัย ทบพักตร์  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 095-681336 รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป

        2.3  นายไพโรจน์ ศรีโพธิ์ขาม วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการ ชํานาญการพิเศษ ฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารวิชาการ

        2.4  —ว่าง —

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this