ข้อมูลผู้บริหาร

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสกฤต  เศรษฐชัย วิทยฐานะ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์  084-035-6296  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนครบุรีตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน  4  คน

        2.1  นายประยงค์ ขอวางกลาง วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์  094-983-5754 รับผิดชอบฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ    

        2.2  นายจักรพันธ์  ลัภขุนทด  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์  084-474-0178 รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป

        2.3  นางสาวพิศมัย ทบพักตร์  วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 095-681336 รับผิดชอบฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this