พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) ปี 2564

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน
1 นางกันธิชา ศรีพิมพ์ 41 พนักงานจ้างตามภารกิจ ปวส. การบัญชี ผช.จนท.การเงินฯและบัญชี อบจ.นม.
2 นางสาวอรพรรณ เกียนสันเทียะ 29 พนักงานจ้างตามภารกิจ ปริญญาตรี การบัญชี ผช.จนง.พัสดุ อบจ.นม.
3 นายภัทรพงศ์ โยธิฐนาภรณ์ 28 พนักงานจ้างตามภารกิจ ปวส. การบัญชี ผช.จนท.ธุรการ อบจ.นม.
4 นายธวัชชัย ลาภกระโทก ลูกจ้างประจำ ปริญญาตรี พลศึกษา พนักงานขับรถ อบจ.นม.
5 นางสมหมาย ซึมกระโทก 49 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป แม่บ้าน อบจ.นม.
6 นายจักรพล ธงกิ่ง 38 พนักงานจ้างทั่วไป ปวส. ช่างยนต์ คนงาน อบจ.นม.
7 นายสายรุ้ง  อินจอหอ 43 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป ภารโรง อบจ.นม.
8 นายใหม แสงอิ่ม 49 พนักงานจ้างทั่วไป ป.4 ทั่วไป ภารโรง อบจ.นม.
9 นายเจน เลียบกระโทก 40 พนักงานจ้างทั่วไป ม.3 ทั่วไป ภารโรง อบจ.นม.
10 นายพิเชษฐ์ เว้าสำโรง 43 พนักงานจ้างทั่วไป ม.3 ทั่วไป ภารโรง อบจ.นม.
11 นายกู้เกียรติ น้อยบัวทิพย์ 38 พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 วิทย์-คณิต พนักงานขับรถยนต์ อบจ.นม.
12 นายนิวัฒน์   ผิวผ่าน 45 พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 ทั่วไป คนงาน อบจ.นม.
13 นายประสิทธิ์ นางาม 49 พนักงานจ้างทั่วไป ป.6 ทั่วไป ภารโรง อบจ.นม.
14 นายสุรพล เกกสันเทียะ พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 วิทย์-คณิต ภารโรง อบจ.นม.
15 นายสมโภชน์ หลุดกระโทก 45 ยามรักษาสถานที่ราชการ ป.6 ทั่วไป ยาม อบจ.นม.
16 นายวิเชียร จันทร 39 ยามรักษาสถานที่ราชการ ม.6 ทั่วไป ยาม อบจ.นม.
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this