สถิติบุคลากร

  1. จำแนกตามอันดับ
ตำแหน่ง/อันดับ ผู้บริหาร ครู รวม
เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง
อันดับ คศ. 4 1  – 4 14 19
อันดับ คศ. 3 3 1 7 25 36
อันดับ คศ. 2  –  – 6 12 18
อันดับ คศ. 1  –  –  – 2 2
ครูผู้ช่วย  –  –  – 1 1
ครูอัตราจ้าง  –  –  – 4 4

      2. จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

 

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
– ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 1
– รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 4
รวม 5 5
2. ครูผู้สอน
–  ข้าราชการ/พนักงานครู 45 27 1 73
–  พนักงานจ้าง (สอน) 4 4
–  อื่นๆ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
รวม   49 27 1 77
3. สายงานสนับสนุนการสอน
–  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 1 3
–  พนักงานจ้างทั่วไป 8 8
–  ลูกจ้างประจำ 1 1
–  พนักงานขับรถ 2 2
–  ยามรักษาความปลอดภัย 2 2
รวม 14 2 16
รวมทั้งสิ้น 14 51 32 1 98

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this