จุดเน้นของสถานศึกษา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๖. นักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา มีความเป็นประชาธิปไตย
๘. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได้

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๔. ยุทธศาสตร์การสานสัมพันธ์ชุมชน

นโยบายโรงเรียน
๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๒. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้พลังงาน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๖. ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำรัสมาปรับใช้ตามวิถีประชาธิปไตย
๗. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๘. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล
๙. ส่งเสริมและพัฒนาผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this