ประวัติของโรงเรียน

                                                        DSC03729_resize  DSC03746_resize
โรงเรียนครบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ที่ 8 ถนนครบุรี – เสิงสาง บ้านหนองสะแก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ (แชะ) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2504 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 13 ไร่ และได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแชะ แต่เนื่องจากที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่คับแคบ อันเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนในอนาคต กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในเขตตำบลบ้านใหม่ บนถนนครบุรี-เสิงสาง จำนวน 123 ไร่ จากกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2514 และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. 216 ขนาด 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง หลังจากนั้น โรงเรียนย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง ณ สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2524

IMG_9816_resize
นับตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่มเติมเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและบุคลากร รวมทั้ง ได้พัฒนาด้านต่าง ๆ มากมายเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและให้เป็นที่ยอมรับของ ชุมชนและสังคม เช่น ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และด้านอาคารสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการปลูกต้นไม้ สร้างสวนป่า สวนสักทอง สวนผลไม้ สวนหย่อมและน้ำตกจำลอง เป็นต้น เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนครบุรีได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 อยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อ พ.ศ. 2554

ผลงานที่ภาคภูมิใจและได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก คือ โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดนครราชสีมามาโดยตลอด และนักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นในแต่ละปีได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this