วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิต รู้คิดเท่าทันเทคโนโลยี”

พันธกิจ:

  1. การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
  2. การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีความรู้ตามหลักสูตร รู้จักแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรในการปฏิบัติหน้าที่และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์: “ลูกครบุรีมีนิสัยรักการออม”
เอกลักษณ์: “ครบุรี  โรงเรียนมอสูงป่าสวย”

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การบริหารเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
2. ครูมีคุณภาพ
3. นักเรียนมีคุณภาพ
4. สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้หลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบและทันสมัย
5. อาคารสถานที่และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนมีคุณภาพ มีความพร้อมและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

1.2 ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารวิชาการ

   การพัฒนาระบบการบริหาร
 
 
 
  1.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
2. ยุทธศาสตร์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
   การพัฒนาคุณภาพครู ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม
  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. ยุทธศาสตร์

   การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

3.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีความรู้ตามหลักสูตร  รู้จักแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

3.2 ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึก

มีทักษะในการทำงานน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  เป็นบุคคลแห่งการแข่งขัน

3.4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

4. ยุทธศาสตร์

    การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม 

    แหล่งเรียนรู้  และระบบ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 พัฒนาสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารวิชาการ

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this