อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ฯลฯ

อัตลักษณ์ของโรงเรียนครบุรี

“ลูกครบุรีมีนิสัยรักการออม”


เอกลักษณ์ของโรงเรียนครบุรี

“ครบุรี โรงเรียนมอสูง ป่าสวย”

 

สีของโรงเรียน

ม่วง – เหลือง
แสดงถึงความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทนและยึดมั่นในคุณธรรมของศาสนา

 

คติธรรมของโรงเรียน

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

ความสามัคคีของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข

คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติเด่น วิชาดี สามัคคี ทำดีเพื่อส่วนรวม

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ค.บ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ratchaprukตะแบก – ราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีดอกตามสีของโรงเรียน

ตราของโรงเรียนlogo2555_resize  ปรัชญาของโรงเรียน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติ “ภูมิใจ – ใฝ่รู้ –
สู้งาน – จัดการได้ – ปลอดภัยโรค – บริโภคเป็น – เห็นส่วนรวม”

ชมรมมูลนิธิ

  1. มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนครบุรี
  2. ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนครบุรี
  3. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรี
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this