คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
1 นายสมัคร สถิตย์นิลรัตน์ ประธานกรรมการ
2 นายพริ้ม อินทศร รองประธานกรรมการ 081-9764462
3 นายอธิรัตน์ รัตนประยูร รองประธานกรรมการ
4 พระครูพระครูสิริวัฒนพิศาล กรรมการ 081-8790244
5 พระครูพระมหาทิวา สุทธาโธ กรรมการ 085-4821369
6 นายจิรวัฒน์ รุ่งเรือง กรรมการ 089-7197795
7 นางเพชรา มักขุนทด กรรมการ 084-8256202
8 นางมาลี หาญชนะ กรรมการ 085-7751613
9 นายวิโรจน์ การค้า กรรมการ 087-8736191
10 นายวุฒิพงษ์ นิยมประภาสกุล กรรมการ 085-2022289
11 นายสนั่น วิมลญาณ กรรมการ 089-9341367
12 นายสำรอง หวลกระโทก กรรมการ 044-448595
13 นางสุนีย์รัตน์ ทิพยสุขศรี กรรมการ 081-0651856
14 นายอริยธัช ปิยะพรหมศิริ กรรมการ 084-8347459
15 นายสกฤต เศรษฐชัย กรรมการและเลขานุการ
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this