คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
1 นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์ ประธาน 0619344680
2 นายสัมฤทธิ์  สุขอุดมพันธ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 0817903383
3 นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก ผู้แทนครู 0819678942 [email protected]
4 นางสายทอง  โคมตะขบ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายอมรวัฒน์  โสบกระโทก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายวิมาญ  ญาติกระโทก ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระสมโภชน์  ยื่นกระโทก ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูสิริวัฒนพิศาล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 0818790244
9 นายชูวิทย์  อินทรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายนิพนธ์  ภักดีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายสุเทพ  จุดพิมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายประยูร  วากระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางสาวสมพิศ  วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายมนูญ  ทับศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 0956059615

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this