งานวิจัยทางการศึกษา

ที่ ประเภทงานวิจัย ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ทำการวิจัย การขยายผลงานวิจัย
1 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความชัน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นายรังสรรค์ การะเกตุ ได้เผยแพร่รายงานในกลุ่มโรงเรียนอบจ. นครราชสีมาและเว็บไซต์
2 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชางานบริการท่องเที่ยว นางสุรีวรรณ การค้า
3 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 เรื่อง Present Continuous Tense นางนิตยา แสงบุญเรืองกุล เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน
4 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 เรื่อง Telling the time นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน
5 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 2 เรื่อง Present Simple Tense นางเกศสุดา เลือดกระโทก เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน
6 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 เรื่อง Comparison นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน
7 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 เรื่อง People and Places นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก เผยแพร่ท้้งในและนอกโรงเรียน
8 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 เรื่อง Active and Passive Voice นางสาวชมามาศ อินทรกระโทก เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน
9 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฎศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8 นางสำเนียง พริ้งเพราะ บุคลากรในหน่วยงาน
10 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง นางสาวกาญจนา รมกระโทก เผยแพร่ภายในโรงเรียน
11 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการค้างส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 นายจิรวัฒน์ รุ่งเรือง
12 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการใช้ Present Simple Tense ได้ผลสัมฤทธิ์ต่ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
13 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการหนีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ เผยแพร่ภายในโรงเรียน
14 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้การ์ตูนส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อิเหนา (ตอน ศึกกระหมังกุหนิง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นางนภัสรพี กิจตระชัยการ
15 งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักเรียนในการอ่านออกเสียง S, Sh ไม่ชัดเจน โดยใช้แบบฝึกทักษะการออกเสียง Tongue Twister ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และ6/6 ปีการศึกษา 2555 (วิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 รหัสวิชา อ33205) นายพรชัย สุวรรณ
16 งานวิจัยในชั้นเรียน การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ไม้หายาก ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 นายบรรจง อังศุธรทักษ์
17 งานวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น ม.2/7 นางชมพูนุท สุขรมย์ เผยแพร่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
18 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำกริยา Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2553 นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
19 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนครบุรี นางเกศสุดา เลือดกระโทก
20 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงและแบบฝึกทักษะการออกเสียงสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ นางสาวพุทธชาติ สอนสุด
21 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ นางราตรี พิชัยพงค์ เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
22 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 รหัสวิชา ง 21101 นายปฏิภาณ พาจะโปะ
23 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถรายวิชาภาษาไทยในการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนเสริม นางพิรมย์ ภักดีแก้ว
24 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี เผยแพร่ผลงานในงานสัมมนาวิชาการ ICER 2011 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง การหักเหของแสงผ่าเลนส์นูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี เผยแพร่ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
26 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้อย้างมีความสุขและสนุกสนาน รายวิชา เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธนานุวัฒน์ คนรู้ เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
27 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนราพรรณ วงษ์สว่าง
28 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายจตุพร เผ่าทรงพล
29 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวพุทธรักษ์ อินทร์นอก
30 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการอ่านและร้องโน้ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุวิทย์ บุญบำเรอ
31 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง /z/ และ /zh/ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง /z/ และ /zh/ นางสาวสมหญิง บรรลังครบุรี
32 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางเกศสุดา เลือดกระโทก
33 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกการเขียนรายงานทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย
34 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางสมหมาย นิยมประภาสกุล เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
35 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนารูปแบบการออกเสียง ed ท้ายกริยาช่องที่ 2-3 นางสาวพุทธชาติ สอนสุด
36 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนารูปแบบการออกเสียง ed ท้ายกริยาช่องที่ 2-3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายพรชัย สุวรรณ
37 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนารูปแบบการออกเสียง edท้ายกริยาช่องที่ 2-3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางสาวประพิมพ์พร ทองเชื้อ
38 งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางอรัญญา เหมากระโทก
39 งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ นางยุพยงค์ เสือทองหลาง เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
40 งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
41 งานวิจัยในชั้นเรียน ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย น.ส.รัศมี ปิยะพรหมศิริ
42 งานวิจัยในชั้นเรียน รายการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง คำเป็นคำตาย ประกอบเพลง นางบุญธรรม รุ่งเรือง เผยแพร่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
43 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางอมร ชุนชาติ
44 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบรายบุคคล เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 นางสุภาพร แสงภารา เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
45 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชาชีววิทยา 1
สำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4
นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ เผยแพร่ภายในโรงเรียนและดรงเรียนใกล้เคียง
46 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภาษา นางพิรมย์ ภักดีแก้ว
47 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางจำเนียร ฉัตรรัตนวารี เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
48 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางลาวัลย์ จำปาเทศ
49 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ เรื่องAbou t me ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นางศิริวรรณ จันทร์เทศ
50 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เป็นทักษะกระบวนการวิชาขนมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัสวิชา ง.20281 นางประภาศรี รัตนประยูร
51 งานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัมนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การย่อยอาหารของคน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสมหมาย สัตถากุล เผยแพร่ภายในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
52 งานวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสมศักดิ์  ปรากฏมาก เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์ และวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
53 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก นายสมศักดิ์  ปรากฏมาก เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
54 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) นางกาญจนา เพียงกระโทก เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
55 งานวิจัยและพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางกาญจนา เพียงกระโทก เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
56 งานวิจัยและพัฒนา การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสร้างผังความสัมพันธ์ทางความหมาย Developing Reading Comprehension Ability by Using the Semantic Mapping Technique นางจุไรรัตน์ ปรากฏมาก เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
57 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัส ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจำแนกสาร นางสาวเกศสุดา ธรรมสำโรง เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
58 งานวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวเกศสุดา ธรรมสำโรง เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
59 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ประโยค สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางบุญธรรม  รุ่งเรือง เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
60 งานวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี นางบุญธรรม  รุ่งเรือง เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
61 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสุรพงษ์ ปานพิมพ์ เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
62 งานวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสุพล   กระเชื่อมรัมย์ เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
63 งานวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี นายประยงค์  ขอวางกลาง เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
64 งานวิจัยทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี นายประยงค์  ขอวางกลาง เผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียน และบนสื่ออนไลน์
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this