สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตเอง

ที่ ชื่อสื่อการสอน ชื่อผู้ผลิตสื่อ
1 PowerPoint เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายรังสรรค์ การะเกตุ
2 PowerPoint เรื่อง ปริมาตร นางดวงเดือน ชุ่มผักแว่น
3 ชุดกรสอนรายบุคคลเรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสุภาพร แสงภารา
4 ชุดการทดลอง เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี
5 ชุดการทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี
6 ชุดการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสมหวัง จันทร์สุวรรณ
7 ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแก้อสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายรังสรรค์ การะเกตุ
8 ชุดการเรียนการสอนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นางสาวกัลยาณี สุรเมธีมาณพ
9 ชุดการสอน เรื่อง ลำดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพาที วงศ์ทิพากร
10 ชุดการสอนแบบรายบุคคล เรือง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสุภาพร แสงภารา
11 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้น ม.3
ชุดอริยสัจ 4
นางภัชรา ราษฎรภักดี
12 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องประเภทของงานบริการท่องเที่ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสุรีวรรณ การค้า
13 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางยุพยงค์ เสือทองหลาง
14 ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการนล่นเซปักตะกร้อ ระดับช้ั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ
15 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Active and Passive Voice นางสาวชมามาศ อินทรกระโทก
16 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Conditional Senteces นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
17 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Present Continuos Tense นางนิตยา แสงบุญเรืองกุล
18 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Present Perfect Tense นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
19 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Present Perfect Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
20 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Present Simple Tense นางเกศสุดา เลือดกระโทก
21 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Telling the Time ชั้น ม. 1 นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก
22 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การย่อยอาหารของคน รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสมหมาย สัตถากุล
23 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กาหาค่าลอการิทึม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายรังสรรค์ การะเกตุ
24 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความชันของเส้นตรง นายรังสรรค์ การะเกตุ
25 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายรังสรรค์ การะเกตุ
26 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คุณสมบัติของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายบรรจง อังศุธรทักษ์
27 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย นางสุรีวรรณ การค้า
28 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา เรื่องปฎิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกาญจนา เพียงกระโทก
29 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.1 นางวิริยา พูนกระโทก
30 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 เรื่อง Comparison นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
31 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 เรื่อง People and Places นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก
32 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด English for communication นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์
33 บทเรียนสำเร็จรูป ที่ต้ัง ขนาด อาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ชั้นม.2 นางบุญนาค พุฒสุข
34 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Defining Relative Clauses นายพรชัย สุวรรณ
35 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ
36 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สัทอักษรจีน นางสาวสมหญิง บรรลังครบุรี
37 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักการสังเกตคำไทยแท้ คำภาษาบาลี-สันสกฤต, คำภาษาเขมร นางบุญธรรม รุ่งเรือง
38 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ นางเตือนใจ. อังศุธรทัก์
39 บทเรียนสำเร็จรูปเร็จรูป เรื่อง การฟังดูสื่อต่าง ๆ นางนภัสรพี กิจตระชัยการ
40 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Present Simple Tense (ปัจจุบันกาลธรรมดา) นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
41 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ประวัติและความเป็นมาของการท่องเที่ยว นางสุรีวรรณ การค้า
42 แบบฝึกการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย
43 แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎของเมนเดล นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ
44 แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎของเมนเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ
45 แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางอมร ชุนชาติ
46 แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และทศนิยม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 นางมัตธุลดา อินทรกำแหง
47 แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางจำเนียร ฉัตรรัตนวารี
48 แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง การจับใจความสำคัญ นางราตรี พิชัยพงค์
49 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางอรัญญา เหมากระโทก
50 แบบฝึกทักษะการอ่านและร้องโน้ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุวิทย์ บุญบำเรอ
51 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางลาวัลย์ จำปาเทศ
52 แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวมัตธุลดา อินทรกำแหง
53 แบบฝึกทักษะเรื่อง เวกเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางอมร ชุนชาติ
54 ศูนย์การเรียน เรื่อง กาพย์เห่เรือ นางพิรมย์ ภักดีแก้ว
55 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ โคตรภูเขียว
56 สื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง VERBS CAN นางสาวพุทธชาติ สอนสุด
57 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเกษตรน่ารู้ นายบรรจง อังศุธรทักษ์
58 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ง 21101 นายปฏิภาณ พาจะโปะ
59 เอกสารประกอบการเป่าขลุ่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายจตุพร เผ่าทรงพล
60 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนย่อความ นางสาวกาญจนา รมกระโทก
61 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนเรียงความ นางชมพูนุท สุขรมย์
62 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ นางสมหมาย นิยมประภาสกุล
63 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มัทนะพาธา นางสาวรัศมี ปิยะพรหมศิริ
64 เอกสารประกอบการเรียน และเจริญปัญญา เรื่อง การบริหารจิต วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นม.2 นางสาวอรนรินทร์ นุชงอน
65 เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางทิชานนท์ คนรู้
66 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ชั้นม. 2 นางสาวทิวา พลซื่อ
67 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 (Word War 1) ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางบุญนาค พุฒสุข
68 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการวาดเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายจิรวัฒน์ รุ่งเรือง
69 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการแสดงโขน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสำเนียง พริ้งเพราะ
70 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนราพรรณ วงษ์สว่าง
71 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องลายไทย ระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 นางสาวพุทธรักษ์ อินทร์นอก
72 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “รามเกียรติ์ ตอนหนุมานเผากรุงลงกา” นางพิรมย์ ภักดีแก้ว
73 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา ขนมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัสวิชา ง.20281 นางประภาศรี รัตนประยูร
74 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คำเป็นคำตาย นางบุญธรรม รุ่งเรือง
76 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายชำนาญ ชุ่มผักแว่น
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this