แหล่งเรียนรู้

ที่ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สภาพการใช้งาน
1 แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา โรงเรียนครบุรี ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในรายวิชางานบริการท่องเที่ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางสุรีวรรณ การค้า ผู้สอน
2 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องโสตทัศนศึกษา ให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องเรียนอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
4 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องเรียนอัจฉริยะ
5 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2
6 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1
7 แหล่งเรียนรู้ภายใน พิพิธภัณฑ์โรงเรียนครบุรี เป็นที่รวบรวมและแสดงสิ่งของเก่าแก่ควรค่าแห่งการเรียนรู้
8 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องคอมพิวเตอร์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
9 แหล่งเรียนรู้ภายใน ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
10 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
11 แหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องสมุดโรงเรียนครบุรี แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
12 แหล่งเรียนรู้ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
13 แหล่งเรียนรู้ภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จังหวัดนครราชสีมา
14 แหล่งเรียนรู้ภายนอก มหาวิหารหลวงพ่อโต อำเภอสีคิ้ว
15 แหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงพยาบาลครบุรี
16 แหล่งเรียนรู้ภายนอก วัดสมุทรการ (แชะ) อำเภอครบุรี
17 แหล่งเรียนรู้ภายนอก ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก เป็นที่ฝึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
18 แหล่งเรียนรู้ภายนอก ค่ายลูกเสือ พี เอส ฟาร์ม อำเภอครบุรี เป็นที่ฝึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
19 แหล่งเรียนรู้ภายนอก หมู่บ้านทอผ้าซับระวิง อำเภอครบุรี กลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิงเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้ามัดหมี่ด้วยกี่กระตุก
20 แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21 แหล่งเรียนรู้ภายนอก วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
22 แหล่งเรียนรู้ภายนอก พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา
23 แหล่งเรียนรู้ภายนอก สวนสัตว์นครราชสีมา
24 แหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำนักเรียน ชั้น ม.4 ไปอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this