กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางพยุงศรี   ใจใหญ่
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสุรีวรรณ  การค้า
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสุกัญญา  จันทบาล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสัมฤทธิ์ สุขอุดมพันธ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรา  บูชา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางดาราพันธ์ ภูศรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this