กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางพยุงศรี   ใจใหญ่
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางดาราพันธ์ ภูศรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายชัยชนะ อินชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางภัทรา  บูชา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ฆ้องจังหรีด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวัชระ โพธิ์ปานพะเนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this