กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางลาวัณย์  จำปาเทศน์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอมร  ชุนชาติ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวาสิณีย์  สีหามาตย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวศิริญาภรณ์  เผือกทับ
วิทยฐานะ –
นางสาวนวรัตน์  ศรแสง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายดิลก สละ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา ไลกระโทก
วิทยฐานะ –

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this