กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางลาวัณย์  จำปาเทศน์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอมร  ชุนชาติ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวาสิณีย์  สีหามาตย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวรัตน์  ศรแสง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายสุพล   กระเชื่อมรัมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
วิทยฐานะ –
นางสาวศิริญาภรณ์  เผือกทับ
ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ –
– อัตราว่าง –

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this