กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยรัตน์  ปานพิมพ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  แสงบุญเรืองกุล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย  สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เทศ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรัญญา เหมากระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริลักษณ์ ชอบจิตต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ภาษาจีน)
-ว่าง-
Miss Pang Caiting
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ภาษาจีน)

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this