กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยรัตน์  ปานพิมพ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  แสงบุญเรืองกุล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย  สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เทศ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลชาวีร์ คุณรักษา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
— ว่าง —

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this