กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางราตรี  พิชัยพงศ์
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางณัฐธริกา  สรเพชญ์พิสัย
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางชมพูนุท  สุขรมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
   
  นางสุภาวดี  ก่อแก้ว
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this