กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางบุญธรรม  รุ่งเรือง
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางราตรี  พิชัยพงศ์
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางณัฐธริกา  สรเพชญ์พิสัย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชมพูนุท  สุขรมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this