กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางราตรี  พิชัยพงศ์
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชมพูนุท  สุขรมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
นายอรรณพ ทาขุลี
ครู วิทยฐานะ –
นางสาวสุภาวดี  ก่อแก้ว
ครู วิทยฐานะ –
 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this