กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 


นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางราตรี  พิชัยพงศ์
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
   
นางณัฐธริกา  สรเพชญ์พิสัย
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชมพูนุท  สุขรมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นายอรรณพ ทาขุลี
วิทยฐานะ –
นางสุภาวดี  ก่อแก้ว
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this