กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสุภาพร  แสงภารา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายธนานุวัฒน์  คนรู้
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางอรอนงค์  ทิศกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางยุพยงค์  เสือทองหลาง
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางอารีรัตน์  อังกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกษราภรณ์ อรุณปิยเศรษฐ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรชัย   สายรัตน์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภา  สระแก้ว
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสายสุดา  สละ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราพร  อยู่สบาย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางยุภา  ทับแสง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวนรินทร  ฉัตรธนกร
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this