กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสุภาพร  แสงภารา
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายธนานุวัฒน์  คนรู้
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางอรอนงค์  ทิศกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางยุพยงค์  เสือทองหลาง
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางอารีรัตน์  อังกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรชัย   สายรัตน์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสุดา  สละ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภา  สระแก้ว
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายปฏิภาณ ดิศกานต์กุล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาววราพร  อยู่สบาย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางยุภา  ทับแสง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวนรินทร  ฉัตรธนกร
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวขวัญฤทัย รัตนชัย
ครู วิทยฐานะ –
นายศรัณย์ ฉัตรรัตนวารี
ครูผู้ช่วย

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this