กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรดา   เทิ่งไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจตุพร เผ่าทรงพล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวรดาณัฐ   พัชอัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this