กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวสายทิพย์ จงรู้รอบ
ครู วิทยฐานะ –
นายจตุพร เผ่าทรงพล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวรดาณัฐ   พัชอัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอรดา   เทิ่งไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this