กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางทิชานนท์  คนรู้
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางบุญนาค   พุฒิสุข
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 นายอาทิตย์  หอมวัน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา  แสนงาม
วิทยฐานะ  –
นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this