กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางทิชานนท์  คนรู้
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางชลธิชา   เพราะขุนทด
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกาญจนา  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางบุญนาค   พุฒิสุข
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 นายอาทิตย์  หอมวัน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวสุพล   เติมตัวรัมย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอัจฉราพร   ลีพันดุง
ครูอัตราจ้าง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this