กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นางวนิดา จันมณี
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
— ว่าง — นายเกษมสันต์ อังกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมโชค  หมอดี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this