กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นางวนิดา จันมณี
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายเทวัญ  เหมากระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายเกษมสันต์ อังกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมโชค  หมอดี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this