กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
นางวนิดา  จันทร์มณี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ


– ว่าง – นายเกษมสันต์ อังกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมโชค  หมอดี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this