กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายสุรินทร์  จันทร์สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพีพัฒน์  บรรจงปรุ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นายเกษมสันต์  อังกระโทก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา  จันทร์มณี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมโชค  หมอดี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this