ฝ่ายบริหาร

นายมนูญ   ทับศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
นางสาวพิสมัย   ทบพักตร์
รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นายศิรภัค แสไพศาล
รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นายไพโรจน์  โพธิ์ศรีขาม
รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this