ฝ่ายบริหาร

นายมนูญ   ทับศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
นางสาวพิสมัย   ทบพักตร์
รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นายศิรภัค แสไพศาล
รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นายไพโรจน์  โพธิ์ศรีขาม
รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นายมานพ จันทวงศ์
(ช่วยราชการ)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this