ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางกันธิชา ศรีพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสาวปรารถนา  เกริ่นกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกู้เกียรติ น้อยบัวทิพย์
พนักงานขับรถ
นางสาวอรพรรณ เกียนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายภัทรพงษ์  โยธิฐนากรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเจน เลียบกระโทก
พนักงานจ้าง
นายพิเชษฐ์ เว้าสำโรง
พนักงานจ้าง
นายใหม แสงอิ่ม
พนักงานจ้าง
 นางสมหมาย ซึมกระโทก
พนักงานจ้าง
นายอัครพล  ศิริเมฆา
พนักงานจ้าง
นายจักรพล ธงกิ่ง
พนักงานจ้าง 
นายสายรุ้ง  อินจอหอ
พนักงานจ้าง
นายประสิทธิ์ นางาม
พนักงานจ้าง
นายสมโภชน์ หลุดกระโทก
ยามรักษาสถานที่ราชการ
นายวิเชียร จันทร
ยามรักษาสถานที่ราชการ

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this