ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนิวัฒน์   ผิวผ่าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกู้เกียรติ น้อยบัวทิพย์
พนักงานขับรถ
นายธวัชชัย  ลาภกระโทก
ลูกจ้างประจำ
นายใหม แสงอิ่ม
พนักงานจ้าง
นายเจน เลียบกระโทก
พนักงานจ้าง
นายพิเชษฐ์ เว้าสำโรง
พนักงานจ้าง
นายจักรพล ธงกิ่ง
พนักงานจ้าง
 นางสมหมาย ซึมกระโทก
พนักงานจ้าง
นางกันธิชา ศรีพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสาวอรพรรณ เกียนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสายรุ้ง  อินจอหอ
พนักงานจ้าง
นายประสิทธิ์ นางาม
พนักงานจ้าง
นายภัทรพงษ์  โยธิฐนากรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรพล เกกสันเทียะ
พนักงานจ้าง
นายสมโภชน์ หลุดกระโทก
ยามรักษาสถานที่ราชการ
นายวิเชียร จันทร
ยามรักษาสถานที่ราชการ
นายอัครพล  ศิริเมฆา
พนักงานจ้าง
นายนิวัฒน์   ผิวผ่าน
พนักงานจ้าง
นางสาวจิณณ์นิชา  เกศธนกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรารถนา  เกริ่นกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this