ปีการศึกษา 2553

 a7_resize

นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2554 ,ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสื่อนวัตกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสุรีวรรณ การค้า ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางปาริชาติ ฟองฤทธิ์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูระดับดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูระดับดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this