ปีการศึกษา 2554

1. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
IMG_1376_resize
นายสุรินทร์  ลมจะโปะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

IMG_1377_resizeนางพิรมย์   ภักดีแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_2706_resizeนางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2554
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2. รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2555
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

IMG_2732_resizeนายสุเทพ   จุดพิมาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
IMG_2736_resizeนางพิรมย์   ภักดีแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_2738_resize
นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
IMG_2740_resizeนางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
IMG_2742_resizeนางปาริชาติ  ฟองฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ

นางสาวชมามาศ   อินทรกระโทก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation International Fellowships Program )
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ University of Hawai’i at Manoa มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา


4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรินทร์  ลมจะโปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุเทพ   จุดพิมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายธนานุวัฒน์   คนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางจุทารัตน์  บรรจงปรุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางบุญธรรม   รุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางพิรมย์   ภักดีแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปาริชาติ   ฟองฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัชรา  ราษฎร์ภักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางทิชานนท์   คนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวโสมฉัตร   เที่ยงธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพยุงศรี  ใจใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
นายจิรวัฒน์   รุ่งเรือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this