ปีการศึกษา 2555

1. รางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554
จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ได้รับเกียรติบัตรและเงิน คนละ 10,000 บาท

นายธนานุวัฒน์   คนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิรมย์   ภักดีแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุไรรัตน์   ปรากฏมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสามัญ” ประจำปี 2556
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

นางพิรมย์   ภักดีแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนานุวัฒน์ คนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2556
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวรัศมี   ปิยะพรหมศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพนาภรณ์   สวุรรณศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. รางวัลครูผู้มีผลงาน ระดับดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2556
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางทิชานนท์   คนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

 

5. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสมร  เฉาะกระโทก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวนิดา   จันมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางบุญนาค  พุฒสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางปาริชาติ  ฟองฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวิริยา  พูนกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายพรชัย   สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเกศสุดา   เลือดกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายรังสรรค์   การะเกตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวกัลยาณี  สุรเมธีมาณพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวดวงนภา   โพธา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุกัญญา  จันทะบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุรีวรรณ  การค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางจำเนียร  ฉัตรรัตนวารี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวยุพยงค์  เสือทองหลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสมหมาย  สัตถากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสุภาพร  แสงภารา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this