ปีการศึกษา 2556

1. รางวัลครูดี สายผู้บริหาร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและสมาคมครูครบุรี

IMG_0130_resizeนายพิชัย  ใจเสือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

IMG_2854_resizeนายสุเทพ  จุดพิมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. รางวัลครูดี สายครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและสมาคมครูครบุรี

IMG_4357_resizeนางสาวสมหมาย  สัตถากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
IMG_4361_resizeนางบุญธรรม  รุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_4363_resizeนายสมศักดิ์   ปรากฏมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
IMG_4373_resizeนายพรชัย   สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
IMG_4369_resizeนายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
IMG_4371_resizeนางกาญจนา  เพียงกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
IMG_4358_resizeนางประภาศรี  รัตนประยูร กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสำเนียง พริ้งเพราะ_resizeนางสำเนียง  พริ้งเพราะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
IMG_4364_resizeนางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


3. รางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1

รางวัลระดับดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวนภาพร วงศ์คง_resize

 • นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

  รางวัลระดับดีเด่น ประเภทครูผู้สอน

  นางบุญนาค พุฒสุข_resize
 • นางบุญนาค พุฒสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


รางวัลระดับดี ประเภทครูผู้สอน

นางวิริยา พูนกระโทก_resize

 • นางวิริยา พูนกระโทก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
  นายสุวิทย์ บุญบำเรอ_resize
 • นายสุวิทย์ บุญบำเรอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม_resize
 • นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


4. รางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556
จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายบรรจง อังศุธรทักษ์_resizeนายบรรจง อังศุธรทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเตือนใจ อังศุธรทักษ์_resizeนางเตือนใจ อังศุธรทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสำเนียง พริ้งเพราะ_resizeนางสำเนียง พริ้งเพราะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์_resize
นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ_resizeนายสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

IMG_9881_resizeนางสมหวัง จันทร์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

5. รางวัลครูผู้มีผลคะแนนการทดสอบทางภาษาอังกฤษสูงสุด 5 ลำดับแรก
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (จำนวน 58 โรง)

IMG_1415_resizeนางสาวชมามาศ  อินทรกระโทก (ลำดับที่ 3)
IMG_1418_resizeนางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก (ลำดับที่ 4)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this