ปีการศึกษา 2557

1. รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558
กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1
IMG_3042_resizeนางณัฐธริกา  สรเพชญ์พิสัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_1602_resizeนายพรชัย  สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
IMG_1616_resizeนางกาญจนา  เพียงกระโทก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
IMG_6893_resizeนางอารีรัตน์   อังกระโทก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
IMG_3025_resizeนางสาวจินตนา  อาศัยสุข
พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this