ปีการศึกษา 2558

1. รางวัลครูดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559

IMG_9763_resizeนางจุไรรัตน์   ปรากฎมาก
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
IMG_9817_resizeนางราตรี   พิชัยพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_9821_resizeนางอารีรัตน์   อังกระโทก
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559

IMG_0807_resizeนางพิรมย์   ภักดีแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_9738_resize นางชมพูนุท   สุขรมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_9744_resizeนายพิเชษฐ์   สมบัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
IMG_9754_resizeนางเกศสุดา   เลือดกระโทก
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
IMG_9760_resizeนางจุไรรัตน์   ปรากฎมาก
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

3. รางวัลเพชรสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31
IMG_9806_resize1. นางบุญธรรม   รุ่งเรือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. รางวัลครูดี สายผู้บริหาร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและสมาคมครูครบุรี
IMG_0831_resize1. นายสุเทพ   จุดพิมาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

5. รางวัลครูดี สายครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและสมาคมครูครบุรี

IMG_0101_resizeนางสาวรัศมี   ปิยะพรหมศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_0259_resizeนางสาวอรอนงค์   ทิศกระโทก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
IMG_0416_resizeนางทิชานนท์   คนรู้
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
IMG_0225_resizeนางศิริวรรณ   จันทร์เทศ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
IMG_0123_resizeนางวนิดา   จันมณี
กลุ่มสาระฯ รู้สุขศึกษาฯ
IMG_2301_resizeนายบรรจง   อังศุธรทักษ์
กลุ่มสาระฯ การงานฯ
IMG_8879_resizeายจิรวัฒน์   รุ่งเรือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
IMG_0756_resizeนายรังสรรค์   การะเกตุ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

6. รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

IMG_9886_resizeนางชลทิชา    เพราะขุนทด
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
IMG_9888_resizeนายชำนาญ   ชุ่มผักแว่น
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
IMG_9890_resizeนางลาวัณย์   จำปาเทศน์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
IMG_9891_resizeนางสมหมาย   นิยมประภาสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
IMG_9889_resizeนายพิทักษ์   เพียงกระโทก
กลุ่มสาระฯ การงานฯ

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this