ปีการศึกษา 2553

ระดับประเทศ

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่
28 ประจำปี 2553 “เวสสุวัณเกมส์”
ระหว่างวันที่
21–30 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดอุดรธานี

IMG_7093_resizeเด็กหญิงรัตยาพร   สุดศรี

นักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 16 ปี

IMG_7095_resizeนายรุ้งตระกาล แถมดอน

นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี

IMG_7096_resize นายสัมพันธ์   นครไธสง

– รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 ระดับประเทศ “เวสสุวัณเกมส์” ที่จังหวัดอุดรธานี,

– ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ ย่าโมท้องถิ่นเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

IMG_7104_resizeนายอนุสรณ์   การบรรจง

– รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 ระดับประเทศ “เวสสุวัณเกมส์” ที่จังหวัดอุดรธานี,

– ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ ย่าโมท้องถิ่นเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นักเรียนมีผลงานการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ปี 2553

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

IMG_2241_resizeด็กหญิงระพีพัฒน์ ปัญญา

ชนะเลิศระดับเหรียญทองการเดาะตะกร้อหญิง ช่วงชั้นที่ 3

IMG_2263_resize เด็กหญิงจีรภาภรณ์   ศิริเมฆา

ชนะเลิศการประกวดการพูดสุนทรพจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3

IMG_2254_resizeนายพิทยพงค์ พลงาม

ชนะเลิศการแข่งขัน A-MATH ระดับช่วงชั้นที่ 4

IMG_2256_resize เด็กชายภูมิรพี ภูมิค้า

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 180 ไอคิว ระดับช่วงชั้นที่ 3 IMG_8086_resizeนายไวยากรณ์ พรมภักดี  

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน180 ไอคิว ระดับช่วงชั้นที่ 4 IMG_2238_resizeนายนัฐพล วันกระโทก, นางสาวน้ำฝน   ยามกระโทกและนางสาวภาวิณี คงโคกกรวด

รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดการประดิษฐ์พานบายศรีจากใบตอง ระดับช่วงชั้นที่ 4  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงจีรภาภรณ์   ศิริเมฆา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูดสุนทรพจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, รางวัลเหรียญทองการประกวดการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายน้ำมนต์ ฤทธิ์มาก นางสาวพัชรี นารถแนว นางสาววรรณิษา ตูมครบุรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นางสาวชลธิชา ไพลงาม  ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 เนื่อง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นางสาวกนกวรรณ รุ้งตาล นางสาวจันทร์จิรา เกณฑ์กระโทก นางสาวชลดา รุ่งกำจัด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นางสาววิไลพร แหว่กระโทก นางสาวมัญชรี พ่วงขำ นางสาวปวีณา บำรุงพล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นางสาวนลินี บุญตา นางสาวทิวาพร ศรีกาฬสินธุ์ นางสาวพินิตนันท์ องอาจ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นายกิตติภัทร ลาภกระโทก นางสาวเนตรนภา พรหมสอน นางสาวกฤตพร โพเทพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นายเบญจพล เรียบร้อย นางสาวจันทนา สัจจา นายจิรายุ เล็กกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

นางสาวธนัชพร ภักดิ์กระโทก นางสาวปัทมา โล่งกระโทก นางสาวสกุณา เรียงอาจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

เด็กชายสุริยะ โสช้าง เด็กหญิงปรียาภัทร ดีนอก เด็กหญิงอรปรียา บางปา ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

เด็กหญิงสุกัญญา แสงภารา เด็กหญิงอรสา รากกระโทก เด็กหญิงแพรพลอย จังพล ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันการ์ตูน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

เด็กหญิงวรรณภรณ์ พจน์ชพรกุล เด็กชายภูมิรพี ภูมิค้า เด็กชายอภิวัฒน์ ศักดิ์วัฒนพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

เด็กชายธนากร มั่นพิมาย เด็กหญิงมณีนุช ห่วงกระโทก เด็กหญิงศศิธร เจียรัมย์ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

เด็กหญิงปวีณา กวีรัตน์ เด็กหญิงธิดารัตน์ ด่านกระโทก เด็กหญิงนิด แสงสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิทยพงค์ พลงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A-MATH ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เด็กชายภูมิรพี ภูมิค้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 180 ไอคิว ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายไวยากรณ์ พรมภักดี  ได้รับรางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4) การแข่งขัน180 ไอคิวระดับช่วงชั้นที่ 4  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เด็กชายกฤษณรักษ์ สุวรรณศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน A-MATH ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมวิชาการ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

เด็กชายสัตยา ทองคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากฮอส โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ,รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว เขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3

เด็กชายฐนิสพงษ์ มารมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากรุก โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พันธุ์สำโรง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

เด็กหญิงณัฐนีภรณ์   สมสมัย เด็กหญิงศิริพร ลาดภา เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วตะพาน เด็กหญิงพนิดา ภูบาลชื่นและเด็กหญิงอภิญญา  ผิวแดง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว เขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3

เด็กหญิงอรอนงค์ สีแสด ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็ว เขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3

เด็กหญิงพรรณพิมล กล้าหาญ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคิดเลข เขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3

นางสาวกาญจนา ติดกระโทก ได้รับรางวัลรองชมเชย (ลำดับที่ 4) การแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ A-MATH พญาแล CB LOGIC GAME 2010 จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิรายุ เล็กกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรื่องเล่าโครงการ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติ โคราชร่มบินและกีฬาผาดโผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, รางวัลชมเชยการประกวดการพูดแนะนำหนังสือ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงปิยาพรรณ พนาลิกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านข่าว ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวทิวาพร ศรีกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านข่าว ระดับช่วงชั้นที่ 4โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายเพชรรุ่ง บุตรวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูดภาษาโคราช ระดับช่วงชั้นที่ 4โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ก่านกระโทก ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการพูดภาษาโคราช ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอัษฏาวุฒิ จุติศรี  สอบผ่านการคัดเลือกจากมูลนิธิ AFS. เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเบญจพล เรียบร้อยและ นางสาวเบญจวรรณ เหงกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา ระดับจังหวัดนครราชสีมา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตตรวจราชการที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายนัฐพล วันกระโทก, นางสาวน้ำฝน   ยามกระโทกและนางสาวภาวิณี คงโคกกรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประดิษฐ์พานบายศรีจากใบตอง ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวจินดาหรา นิราศสูงเนิน ได้รับรางวัลเหรียญทองการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream weaver ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา , รางวัลเหรียญทองการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream weaver ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงปุณยานุช แสไพศาส และ เด็กชายวัชรพงษ์ นุชนงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองโปรแกรม E-Book ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงอรพรรณ ดำนิล และ เด็กหญิงพราวพิลาศ ร่มสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองการออกแบบและสร้างงานสามมิติ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

นายจิรายุ เล็กกระโทก และ นางสาวกรรณิกา สดกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม E-Book ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเมืองคง อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงนนทรียา นนท์วัฒน์วงศ์ , เด็กชายธีรพงษ์ เพชรประกอบ และ เด็กหญิงกนกวรรณ จันพริ้งพะเนา   ได้รับรางวัลเหรียญเงินการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เด็กหญิงระพีพัฒน์   ปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการเดาะตะกร้อหญิง ช่วงชั้นที่ 3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดาะตะกร้อ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ประเภทหญิง กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มย่อยที่ 1, รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดาะตะกร้อ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ประเภทหญิง ณ โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงรัตยาพร   สุดศรี ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทหญิงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553  ระดับประเทศ “เวสสุวัณเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดอุดรธานี ,ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทหญิง ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ ย่าโมท้องถิ่นเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

นายรุ้งตระกาล แถมดอน ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทชาย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 ระดับประเทศ “เวสสุวัณเกมส์”   ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดอุดรธานี, ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ประเภทชาย ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ ย่าโมท้องถิ่นเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

นายสัมพันธ์   นครไธสง และนายอนุสรณ์   การบรรจง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 ระดับประเทศ “เวสสุวัณเกมส์”   ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดอุดรธานี, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ ย่าโมท้องถิ่นเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this