ปีการศึกษา 2554

IMG_3847_resizeนางสาวมณีมัย พ่วงขำ ม. 6/1
สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD)
IMG_2583_resizeเด็กชายจิรายุส สุขรมย์ ม.1/1
ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์”
ที่จังหวัดอุบลราชธานี
นายฐนิสพงษ์   มารมย์ ม.4/1
ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์”
ที่จังหวัดอุบลราชธานี
IMG_1969_resize
นายคิว เอกวรธงชัย นายสุรชัย มัวกระโทก นายนครินทร์ เวียนกระโทก
นายสิทธิศักดิ์ โมฆะศิริ และนางสาวปุญชรัสมิ์ งาสำโรง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 19 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
และเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายฉัตรชัย แดงดี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านข่าว ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงปิยาพรรณ พลาลิกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการอ่านข่าว ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปรีฎีญาภรณ์ ศิริเมฆา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงลลิตา มุขกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพูดภาษาโคราช ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เด็กหญิงปิยาพรรณ พลาลิกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปรีฎีญาภรณ์ ศิริเมฆา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายพิทวัส เลียบกระโทก นางสาวสุรางคณา ไตรสรณคมน์ และนางสาวมณีมัย พ่วงขำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะกระบวนการวิชาฟิสิกส์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวสุกัญญา ทองดี นางสาวจุฬารัตน์ มุ่งงามนาง นางสาวสุวนันท์ หมอดี และนางสาวปรีฎีญาภรณ์ ศิริเมฆา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวกรรณิกา นุกาศรัมย์ นางสาวกฤตพร โพเทพา และนายภาสกร คำทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการวิชาชีววิทยา ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงธนพัฒน์ สีหานาค ได้ลำดับที่ 6 การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เด็กชายจิรายุส สุขรมย์ ม.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี ,ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายฐนิสพงษ์   มารมย์ ม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี, ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายเอกนรินทร์ ใจซื่อ ม. 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายฉัตรชัย แดงดี ได้ลำดับที่ 7 การแข่งขันไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมส์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 181 คน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายจิรายุส สุขรมย์ และเด็กชายเจษฎาภรณ์ พันธุ์สำโรง ได้ลำดับที่ 8 การแข่งขันไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมส์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ประเภททีมคู่ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 229 คน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เด็กชายณัฐธัญ แขจังหรีด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การสอบแข่งขันวิชาสังคมศึกษา โครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงบุณฑริก โอกระโทก ได้ลำดับที่ 7 การสอบแข่งขันวิชาสังคมศึกษา โครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก ม. 4/1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมูลนิธิเอ เอฟ เอส เพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุวรรณ ม. 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการ “คนเก่งในท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายนันทวุฒิ พักกระโทก ม. 2/1 ได้ลำดับที่ 7 การสอบแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการ “คนเก่งในท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงอรปรียา บางปา ม. 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดการพูดสุนทรพจน์ทางภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายคิว เอกวรธงชัย นายสุรชัย มัวกระโทก นายนครินทร์ เวียนกระโทก นายสิทธิศักดิ์ โมฆะศิริ และนางสาวปุญชรัสมิ์ งาสำโรง ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 19 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด และได้เข้าร่วมการประกวดการแสดงละครภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวจินดาหรา นิราศสูงเนิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลงโคราชประกอบแดนเซอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลงโคราชประกอบแดนเซอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เด็กหญิงกุณทรี นิจเมืองปัก ม.3/2 และนางสาวสุดารัตน์ นิจจิ้งหรีด ม. 5/1 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ในโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
เด็กหญิงวณัฐยา   จรครบุรี ม. 3/1 และ เด็กหญิงสุรารักษ์ โชคลาภ ม. 3/1 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยา
นางสาวสุกัญญา แสงภารา ม.4/1 และนางสาวนลิตา ส่องกระโทก ม.4/2 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเวชศาสตร์ เพชรสำนัก และนายนิรินทร์ ขุมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
เด็กหญิงกานต์พิชชา โลกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันวิ่งผลัด 8 X 50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันวิ่งผลัด 5 X 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครเทียนเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายคู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายคู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทคู่ผสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายคู่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทคู่ผสม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงคู่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาสาธิตหมากฮอส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาสาธิตหมากฮอส รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเยาวชน ในงานฉลองศาลเจ้าปู่ย่า อำเภอครบุรี ประจำปี 2554
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทประชาชน ในงานฉลองศาลเจ้าปู่ย่า
อำเภอครบุรี ประจำปี 2554

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this