ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กชายธีรนัย รัตนสงวน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน 180 IQ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เด็กชายอนาวิล เอ๋กระโทก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sudoku ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นายฉัตรชัย แดงดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน A -Math ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน A -math ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในรายการแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกมส์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
เด็กชายจิรายุส สุขรมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากรุก รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนสังกัดองค์การบริการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์ราชบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากรุก รุ่นอายุ 14 ปี โรงเรียนสังกัดองค์การบริการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 180 IQ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เด็กชายสรนันท์ แซ่จาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากฮอส รุ่นอายุ 14 ปี โรงเรียนสังกัดองค์การบริการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
นายกฤษณรักษ์ สุวรรณศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 180 IQ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์ราชบุตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 180 IQ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงวันเพ็ญ สอนสำโรง เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจซื่อ และเด็กหญิงพิมพ์ลภัส หลอดกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายปิยวัจน์ วิชัยวัฒนา   เด็กชายนราวิชญ์ พลชำนาญ และเด็กชายธรรณธรณ์  บุญโชติ ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จากเศษวัสดุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงพิสซา ลาดกระโทก เด็กหญิงสิริวัล วงศ์สว่างกิจ และเด็กหญิงมัทวัน พรหมภูวัลย์ ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงสุภัสสรา ต้อนรับ ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญเงินจากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงชลดา ชุมกระโทก เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผิวแดง และเด็กหญิงณิชานันท์  พุฒินันธ์ ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญเงินจากการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปรีฎีญาภรณ์ศิริเมฆา นางสาวฐิดารัตน์ ชาวนา และนางสาวภานุชนาท พัชอัย ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทอง จากการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปิยพรรณ  พนาลิกุล ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองจากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวธมลวรรณ พูนวัฒนานุกูล นางสาวอนุธิดา แววกระโทก   และนางสาวสุกัญญา แสงภารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวแพรพลอย   จังพล นายฉัตรชัย แดงดี และนายองค์การ   สีสด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์สำโรง   นางสาวมิชา ใจเถิน และนายกฤษณรักษ์ สุวรรณศรี ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญเงินในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จากเศษวัสดุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การประกวดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 • นางสาวปิยาพรรณ พนาลิกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เด็กหญิงจินัฎดา ประภาเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เด็กหญิงวาทินี จันที ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการคัดลายมือ มัธยมศึกษาตอนต้น

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • นางสาวปิยาพรรณ พนาลิกุล เหรียญเงินการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 งานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒

 • นางสาวปิยาพรรณ พนาลิกุล  เหรียญทองการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

 •  นางสาวปิยาพรรณ พนาลิกุล รางวัลชมเชยการแข่งขันปาฐกถาเรื่องต่อต้านคอรัปชั่น
 •  นางสาวหัทยา พัชรพิสุทธิ์ รางวัลชมเชยการแข่งขันปาฐกถาเรื่องต่อต้านคอรัปชั่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ กลุ่ม ๓ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๑๖ –๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • นางสาวปิยาพรรณ พนาลิกุล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖
 • นายกิตติพงศ์ เกนอก รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ -๖
 • เด็กหญิงอุไรวรรณ นอกกระโทก เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
 • นางสาวจิรภิญญา ธงศรี เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖
 • เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แดงสูงเนิน เหรียญทองแดง อันดับที่ ๕ การประกวดการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓
 • เด็กหญิงชโลธร อัมนาค และเด็กหญิงเบญญาภา แสนทวีสุข เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
 • นายสุริยะ โสช้าง และนางสาวอรปรียา บางปา เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ -๖
 • นางสาววรรณภรณ์ พจน์ชพกุล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) มัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖
 • เด็กหญิงวาทีนี จันที เหรียญทอง การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

 โครงการคนเก่งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แดงสูงเนิน ได้ลำดับที่ ๑๒ โครงการคนเก่งท้องถิ่นวิชาภาษาไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ Annual Academic Day ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

 • เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลื่อยกระโทก และเด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจซื่อ ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน       อัจฉริยะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เด็กหญิงศศินา สอนกระโทก และ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สอนกระโทก รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอัจฉริยะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เด็กหญิงปริษา อรุณสินประเสริฐ และ เด็กชายภาณุวัฒน์ นอกสำโรง การแข่งขันอัจฉริยะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นายสุริยา โสช้าง และนางสาวอรปรียา บางปา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กหญิงจินัฎดา ประภาเลิศ  ชนะเลิศอันดับ ๑ การพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เด็กหญิงชโลธร อับนาค รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เด็กหญิงเบญญภา แสนทวีสุข รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กชายบูรพา   เกตุศรีบุรินทร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เด็กหญิงชนิสรา   กำเนิดกลาง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายอนาวิล   ดีไพร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายวริชญ์   พิชัยพงศ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงมัทวัน   พรหมภูวัลย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวภานุชนาท   สาระคาญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดพูดภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมุกดาหาร, รางวัลชนะเลิศการประกวดพูดภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เด็กชายรัชชานนท์   ธงศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดพูดภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เด็กชายชาคริต สุราแป๊ะตั้ง เด็กหญิงอารยา   ปิ่นกระโทก ได้รับรางวัลรองระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นางสาวสิริยากร   นิยมประภาสกุล นางสาวสุดารัตน์   ส่องกระโทก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นางสาวสุดารัตน์   ส่องกระโทก นางสาวมณีนุช   ห่วงกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นางสาวกาญจนาพร   พิมพ์สินธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันเล่านิทาน (STORY TELLING) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นางสาวนงนุช   สอดกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (SPELLING BEE) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เด็กชายรังสฤษดิ์   ชูขวัญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (STORY TELLING) ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นางสาวกาญจนาพร   พิมพ์สินธ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (STORY TELLING) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นางสาวนิธิพร   แหวกระโทก นางสาวลลิตา   มุขกระโทก นางสาวศิริลักษณ์   ชอบจิตต์ นางสาวสิริยา   สิริธนไพบูลย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดละครสั้นชวนหัว (SKIT) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เด็กหญิงชุติกานต์   ผิวแดง เด็กหญิงณัฐจิรา   พลจังหรีด เด็กหญิงปนัดดา   ประยูรเมฆ เด็กชายพรชรพล แสงภารา เด็กหญิงสุพัตรา   รวมศิลป์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดละครสั้นชวนหัว (SKIT) ระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กหญิงสุภัสสรา ต้อนรับ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายไพรัตน์ เมี้ยนมิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายเอกรินทร์ ใจซื่อ นางสาวลฎาภา หลุดกระโทก นายอภิสิทธิ์ มีผูก นายสาวธนพัฒน์ สีหานาค นางสาวชลธิชา จันทร์ยม นางสาวณัฐกานต์ แก้วตะพาน นางสาวณัฐมล เรืองกระโทก นางสาวธัญญลักษณ์ ประเคน นายวัศพล จันพายัพ นายสมภพ   โสรัจจ์ นางสาวศิริพร ลาดภา นางสาวพรทิพย์ มลสุวรรณ และนางสาวเบญจวรรณ ศรีละพรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดละครคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายธนกร หมั่นพิมาย นายพงศกร เรียบร้อย นายสัตยา ทองคำ นายสุเทพ จันทวี และนายเจษฎา สุวรรณเชษฐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ปั่นทองหลาง เด็กชายวทัญญู สุขกระโทก เด็กหญิงสายธาร ฉวยกระโทก เด็กหญิงนลินี แยบกระโทก และเด็กหญิงปภาวรินทร์ เรืองกระโทก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
นางสาววรรณภาพร เอมกระโทก นางสาวกัลยรัตน์ นิจสำโรง นางสาวจุฑาทิพย์ โฮมกระโทก นายภาณุพงศ์ ลีพันดุง และนางสาวชุติมา ระวังครบุรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
เด็กชายรังสฤษฏ์ ชูขวัญ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายฉัตรชัย   แดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายบูรพา เกตุศรีบุรินท์ เด็กหญิงวลัยวรรณ ปัญญาภูและเด็กหญิงมาริษา โฉมกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาววรรณภาพร เอมกระโทก นางสาวกัลยรัตน์ นิจสำโรง และนายภาณุพงศ์ ลีพันดุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเบญญทิพย์ อุ่นกระโทก ได้รับรางวัลเชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยไทยสากล ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัดนครราชสีมา  และได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยสากลหญิง  ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม
นางสาวกมลพร ภู่อภิวัฒนกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปวีณ์สุดา ย้อยฉิมพาลี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัดนครราชสีมา           
นางสาวแพรพรรณ ทัศสูงเนิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดขับร้องเพลงสากล ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัดนครราชสีมา  
เด็กหญิงวรัชยา จันทาอ่อน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายชัยชนะ ฉานครบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สิบพลกรัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557 จังหวัดนครราชสีมา
นายอนุชิต นิตกระโทก ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557 จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี

นางสาวณัฐพร ชุมศรี และนางสาวมิชา ใจเถิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดตัดต่อภาพยนตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม
นายชวณัฐ   เหอะกระโทก และนายปฏิภาณ รุ่งรัศมี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดินสายไฟฟ้า ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงสุภาพร พูนสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการเขียนแบบ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายจักรกฤษ ชิดสระน้อย นายสิทธิพงษ์ คิดกิ่ง และนายสุเมธา จิตติการุณย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งเร็ว ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เด็กหญิงธนาดา   ศรีสิทธิ์ เด็กหญิงพิมระพัฒน์ รวมกระโทก และเด็กหญิงอุษณีย์   ใช้ฮวดเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวปวีณ์สุดา   ย้อยฉิมพาลี นางสาวสุวนันท์ ธงกระโทก และนางสาวสิตานันท์ ธนกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557 ณ จังหวัดชลบุรี (ชลเกมส์)

 1. เข้ารอบ 4 ทีม กีฬาเปตองประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
  2. เข้ารอบ 8 ทีมกีฬาเปตองประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย

  สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
  รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556
  ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดชัยภูมิ (มอร์หินขาวเกมส์)

  1. รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย และได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ
  ที่จังหวัดชลบุรี
  2. รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย และได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ
  ที่จังหวัดชลบุรี

  สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
  รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดนครราชสีมา
  ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ลำดับที่ รายการ รางวัล หมายเหตุ
  1 ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ถ้วย
  2 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ชนะเลิศ ถ้วย
  3 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศ ถ้วย
  4 เปตองประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ ถ้วย
  5 เปตองประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ ถ้วย
  6 เปตองประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ ถ้วย
  7 เปตองประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศ ถ้วย
  8 หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ถ้วย
  9 หมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศ ถ้วย
  10 หมากฮอส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศ ถ้วย
  11 กรีฑา วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ เกียรติบัตร
  12 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12   ปี ชาย ชนะเลิศ เกียรติบัตร
  13 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12   ปี ชาย ชนะเลิศ เกียรติบัตร
  14 กรีฑา ทุ่มนำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ เกียรติบัตร
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this