ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11004371_800952536608412_1156802421_nเด็กชายสรนันท์ แซ่จาง ม.3/2 และเด็กชายมังกร ศิริเมฆา ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผิวผ่อง ม.1/2 และเด็กชายอัมรินทร์ มีผูก ม.1/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากฮอส
ประเภททีมผสม รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวสัณห์สินี แก้วกริชกร ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา
นายอนาวิล เอ๋กระโทก ม.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กชายบูรพา เกตุตรีบุรินทร์ เด็กหญิงพิมพ์ลพัส หลอดกระโทก และเด็กหญิงธนาภา ศรีสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
นางสาวบุณฑริก โอกระโทก นายสัตยา ทองคำ และนายพงศ์ปนต แก้วบ่องาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคมี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
เด็กหญิงบุณฑริก อุทธวัง เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดวงกระจาย และเด็กชายธีรนัย รัตนสงวน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
เด็กหญิงสุภัสสรา ต้อนรับ ได้รับรางวัลเหรียญทองการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
นางสาวปิยพรรณ พนาลิกุล ได้รับรางวัลเหรียญทองการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทาซ้าย เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิทยาวงศ์กุล และเด็กหญิงสุทธิดา แฝงกระโทก ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
นายนันทิพัฒน์ พักกระโทก นางสาวฌัชชา คำมูล นางสาวหัทยา พัชรพิศุทธิ์ และนายพันธกานต์ เพียงกระโทก ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองการแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
เด็กชายจตุภัทร หุ่มกระโทก และเด็กหญิงนรินทร์ทร สายกระโทก สามารถสอบผ่านการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย20141209_075753

เด็กชายบูรพา เกตุศรีบุรินทร์ ม. 3/1 เด็กหญิงธิติมา อุดมญาติ ม. 3/3 และเด็กหญิงนัทริญา ภูษา ม. 3/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่จังหวัดสกลนคร และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่นครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงอุษณีย์ ใช้ฮวดเจริญ นักเรียนชั้น ม. 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายบูรพา เกตุศรีบุรินทร์ ม. 3/1 และเด็กหญิงวิไลวรรณ แคนษา นักเรียนชั้น ม. 3/1 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมาในการทดสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยบริษัท TOP TEST Center จำกัด
เด็กชายจตุภัทร หุ่มกระโทก นักเรียนชั้น ม. 2/1 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมาในการทดสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดโดยบริษัท TOP TEST Center จำกัด
นายสุริยะ โสช้าง นายพงศกร เรียบร้อย นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก และนางสาวกุลทรี นิจเมืองปัก  นักเรียนชั้น ม. 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความ เรื่อง วิทยาศาสตร์กับสังสารวัฏ เนื่องในงานสัปดาห์วิสาขบูชา จัดโดยพุทธสมาคมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทราพร เถาโพธิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่64 ที่จังหวัดสกลนคร และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงอุษณีย์ ใช้ฮวดเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวกาญจนาพร พิมพ์สินธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายอนาวิล ดีไพร และเด็กชายวริชญ์ พิชัยพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นายนันทิพัฒน์ พักกระโทก และนางสาววรรณภรณ์ พจน์ชพรกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
DSC_6249
นางสาวนิธิพร แหว่กระโทก นางสาวลลิตา มุขกระโทก นางสาวศิริลักษณ์ ชอบจิตต์ นางสาวสิรินยา สิริธนไพบูลย์ และนางสาวเก็จมณี แก้วรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผิวแดง เด็กหญิงปนัดดา ประยูรเมฆ เด็กชายพชรพล แสงภารา เด็กหญิงรุ่งอรุณ สิบพลกรัง และเด็กหญิงสุภัสสรา ต้อนรับ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวณัฎฐธิดา ธนภัทร์สิริสกุล
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดการพูดภาษาอังกฤษแบบฉับพลัน (Impromptu Speech) ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงภัทราวดี แอมกระโทก เด็กหญิงพลอย อิงนาราช และเด็กชายชวิน ชื่นชอบ ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมนักเรียนในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เด็กหญิงพรพิมล   เลากระโทก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา ครูสุวิทย์และนักเรียน
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กำจร เด็กหญิงปภาทิพย์ เย็นกระโทก เด็กหญิงชลดา สัสดีแพง เด็กหญิงพัชราภา สีคำมื้อ
เด็กหญิงศิริกาญน์ญา โมฆะศิริ เด็กหญิงพรชิตา นพสันเทียะ เด็กหญิงขวัญกมล วันดี ด้รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร และได้รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จุลกระโทก เด็กหญิงปรียาภัทร แซ่โง้ว เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยื่นกระโทก เด็กหญิงอัญชลี งามกระโทก เด็กหญิงบุษกร แสไพศาล เด็กหญิงบุษยพรรณ มงคลสำโรง เด็กหญิงรังสิมา จันคำจร และเด็กหญิงศิริลักษณ์ สายพรหม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภทระบำโบราณคดี ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงวรัชยา จันทาอ่อน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวาดภาพไทยประเพณี ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นายอนุชิต นิดกระโทก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวาดภาพลายเส้น ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงศิวิณีย์ กิจแสงทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเบญญทิพย์ อุ่นกระโทก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นางสาววนิดา อินทร์เป้า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นายนัทวุฒิชัย จิตสำโรง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ยิ่งโคกสูง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การขับร้องเพลงสากล ประเภทได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กำจร เด็กหญิงพัชราภา สีคำมื้อ เด็กหญิงชุติกานต์ ผิวแดง เด็กหญิงกนกพร ยวงกระโทก เด็กหญิงปาลิดา ก่อนกระโทก เด็กหญิงบงกชทิพย์ หินสันเทียะ เด็กหญิงขวัญกมล วันดี และเด็กหญิงจินตนา พันแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบจินตลีลา ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นายอนุชิต นิดกระโทก และนายชัยชนะ ฉานครบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงาน “สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน” ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this