ปี 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 Terminal 21 Korat Mini School 2018 ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 เดือนธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 26-28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนครบุรี ได้จัดการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสิน สาขาอำเภอครบุรี
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี มอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้น แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขแก่นักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย
โรงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด
เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1  ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1
เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายสกฤต  เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween’s Day เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้และทักษะทางด้านภาษามาใช้ในสถานการณ์จำลอง
เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรี ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ขอแสดงความยินดีกับ ครูราตรี  พิชัยพงค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนครบุรีได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ 170 คน ระหว่างวันที่ 23 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก สนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 9-10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากร
เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก ม. 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ “เสนาะกรรณวัณณนา เสภาธรรมมาภิรักษ์” น้อมใจภักดิ์ เจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์ ชิงโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม เมื่อวันที่ 12-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (ครูผู้ฝึกสอน : ครูราตรี  พิชัยพงค์)
นักเรียนโรงเรียนครบุรีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS) โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี ม.5/1 ประเทศสาธารณรัชประชาชนจีน และนายทศพล  ศรีสุข ม.4/4 ประเทศสาธารณรัฐเปรู
ครูราตรี  พิชัยพงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เป็นตัวแทนของภาคฯ เข้าประกวดในระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป
ชมวีดิทัศน์การแสดงละคร เรื่อง “อิเหนา” ตอน “บุษบาเสี่ยงเทียน” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชมวีดิทัศน์การเดินแบบผ้าไทยและผ้าครบุรีโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า
เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมใจกันแต่งชุดไทยพื้นเมืองในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอัน เป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า
เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก
นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน “ม่วง-เหลือง ครบุรี ไอที พี่ช่วยน้อง” เมื่อเสาร์วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. โดยมียอดเงินจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,026,604 บาท (ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะศิษย์เก่าบางรุ่นนำมามอบให้โรงเรียนด้วยตัวเองอีกจำนวนหนึ่ง) ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทั้ง 4 วิชา รวม 136.01 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม ชั้น ม.5/3 และ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวแดง ชั้น ม.6/3  นักเรียนจากโรงเรียนครบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์อ่อน นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปร่วมสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยโครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ครูผู้ฝึกสอน: นางชมพูนุท สุขรมย์)
เมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการประเมินโรงเรียนครบุรีเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีรายการประเมินทั้ง 5 ด้าน  ผลการประเมิน โรงเรียนครบุรีได้รับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ ‘ชาวครบุรี รวมใจ ออกกำลังกาย ร่วมก้าวไปกับ…ตูน” จำนวน 13,770 บาท

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this