ปี 2562

เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการออมครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนครบุรี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลาย อาทิ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดดนตรีสากล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด และตลาดนัดของนักเรียน เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาครบุรี
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมกันมอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้น แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขแก่นักเรียนเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
นักเรียนตื่นตัวแห่ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยได้ร่วมกันดูและบันทึกภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนผ่านแผ่นฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มเอ็กซเรย์ และกล้องรูเข็มที่ได้ทำขึ้นอย่างง่าย
เมื่อวันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2020 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย
โรงเรียนครบุรีรณรงค์ให้ครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย
โรงเรียนครบุรีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ด้วยการให้นักเรียนทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด ส่งนักเรียนร่วมขบวนแห่กระทงของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแชะ และสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ให้เปิดการแสดงในคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-14.30 น. คณะนักดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้เปิดการแสดงให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้เข้าชมฟรี เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตรา (Korean Symphony Orchestra) รวมทั้งจุดประกายและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนให้ประสบความสำเร็จตามความใฝ่ฝัน
สรุปผลงานของนักเรียนในการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดระยอง จำนวน 5 รายการ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน เช่น การสร้างแบบทดสอบและเกมด้วย Kahoot / Quizziz การสร้างแบบทดสอบด้วย Socrative และการตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนครบุรีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียน ด้วย PLEASE Model การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนในการจัดการเรียนการสอนด้วย Kahoot, Quizziz, Google Form, Socrative และ ZipGrade และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1 และ 3/1 จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 7 คน เป็นวิทยากร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 แก่เด็กหญิงจิราพัชร อ่วมกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ครูราตรี พิชัยพงศ์ ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป และช่วงสายได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
งามอย่างไทย….. เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์ให้นักเรียนแต่งชุดไทยพื้นเมืองเนื่องในกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this