ปี 2560

  เดือนธันวาคม 2560
      กิจกรรมมอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับรับปีใหม่ 2561 แก่นักเรียน
      เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ อันได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาได้จัดกิจกรรมวิพิธทัศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
       คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ ‘ชาวครบุรี รวมใจ ออกกำลังกาย ร่วมก้าวไปกับ…ตูน” จำนวน 13,770 บาท
  เดือนพฤศจิกายน 2560
      โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ ครูจุไรรัตน์ ปรากฎมาก วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  เดือนตุลาคม 2560
       เชิญชมประมวลภาพชาวครบุรีร่วมสี่หมื่นคนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 4 ชุด ๆ ละ 380 ภาพ รวมทั้งสิ้น 1,520 ภาพ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอครบุรีประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์บริเวณพื้นที่โดยรอบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี พื้นที่รอบ ๆ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี และตามถนนต่าง ๆ ในตัวอำเภอครบุรี ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
   เดือนกันยายน 2560
      โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรม “วันเปิดโลกอาเซียน” เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตตรงตามคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
      โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่ คุณครูกาญจนา  เพียงกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คุณครูสมหวัง  จันทร์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คุณครูสมหมาย  นิยมประภาสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูบุญธรรม  รุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคุณครูราตรี  พิชัยพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  เดือนสิงหาคม 2560   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก สนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 10-11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
      เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการอบรม “โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 80 คน ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
  เดือนกรกฎาคม 2560 
      เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
  เดือนมิถุนายน 2560   
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
      อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 9-10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
      ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนครบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
  เดือนมกราคม 2560 
      เมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. – 11.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอครบุรี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์สากลและศึกษาดูงานการจัดการโรงแรม เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งทัศนศึกษา Airplane Park เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในอนาคตต่อไปได้
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทางสร้างสรรค์

 

 

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this