ปี 2564

ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

เมื่อวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรี สถานีตำรวจภูธรครบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และโรงเรียนครบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรีเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนครบุรีได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานวิชาการ และคณะครูจากโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อำเภอครบุรี ที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนครบุรี

ข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย

ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอความร่วมมือนักเรียนที่ออกนอกพื้นที่หรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้กลับมากักตัว รายงานตัวต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสังเกตอาการของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ก่อนการเปิดเรียน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดส่งเอกสารการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2564

การปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกชั้นม. 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสอบสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนครบุรีมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงเป็นลำดับที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา จากโรงเรียนที่สังกัดทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 (สพม. 31) และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 126 โรง

เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) กับครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท ไอมี ไอคิว เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการทดสอบ จำนวน 100 คน

เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรครบุรีได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัยแก่นักเรียนทีโรงเรียนครบุรี่เดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this