ปี 2564

เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาของพันเอกพิเศษกอบโชค หัสดี ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 และเพื่อนแก่นักเรียนโรงเรียนครบุรีที่เรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

ช่วงเช้าของวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่ม B ผลการตรวจ ไม่พบนักเรียนติดเชื้อแต่อย่างใด

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครบุรีได้ออกคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 387 คน ผลการตรวจ ไม่มีนักเรียนติดเชื้อแม้แต่คนเดียว

เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เชิญเจ้าของผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ระหว่างรับและส่งนักเรียนไปและกลับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้นำนักเรียนชั้น ม. 1 และนักเรียนชั้น ม. 2 ส่วนที่เหลือ จำนวน 484 คน ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้นำนักเรียนไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานจากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน on site ในภาคเรียน  2 /2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนครบุรีทุกคนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ซึ่งให้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีนำโดยนายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำนักเรียน จำนวน 945 คน ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19

แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนครบุรีในการรับการฉีดวัคซีน Pfizer วันอังคารที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ จุดรับบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลครบุรี

ตารางสอบปลายภาคออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วีดิทัศน์นำเสนอคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 คุณครูจำเนียร ฉัตรรัตนวารี และ คุณครูสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ

ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online, On-Hand และ On-Demand ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564
ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนครบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 16 – 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรีได้ขอใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรีเป็นสถานที่จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอครบุรี โดยโรงเรียนครบุรีได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมบริจาคผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และของใช้ประจำตัวต่าง ๆ แก่โรงพยาบาลครบุรีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

เมื่อวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 อำเภอครบุรี สถานีตำรวจภูธรครบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และโรงเรียนครบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรีเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนครบุรีได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานวิชาการ และคณะครูจากโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อำเภอครบุรี ที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนครบุรี

ข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2563
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย

ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอความร่วมมือนักเรียนที่ออกนอกพื้นที่หรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้กลับมากักตัว รายงานตัวต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสังเกตอาการของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ก่อนการเปิดเรียน

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดส่งเอกสารการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2564

การปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกชั้นม. 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสอบสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนครบุรีมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงเป็นลำดับที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา จากโรงเรียนที่สังกัดทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 (สพม. 31) และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 126 โรง

เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) กับครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท ไอมี ไอคิว เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการทดสอบ จำนวน 100 คน

เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรครบุรีได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัยแก่นักเรียนทีโรงเรียนครบุรี่เดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this