กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางลาวัณย์  จำปาเทศน์
ครู อันดับ คศ. 3
นางอมร  ชุนชาติ
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
ครู อันดับ คศ. 3
นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น
ครู อันดับ คศ. 2
นายชำนาญ  ชุ่มผักแว่น
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานทะเบียน
นางวาสิณีย์  สีหามาตย์
ครู อันดับ คศ. 3
นางสาวนวรัตน์  ศรแสง
ครู อันดับ คศ. 2
นายสุพล   กระเชื่อมรัมย์
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาวศิริญาภรณ์  เผือกทับ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอธิษฐาน  รัตนโคตร
ครูผู้ช่วย

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this