กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
ครู อันดับ คศ. 3
นางยุพยงค์  เสือทองหลาง
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจำเนียร  ฉัตรรัตนวารี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางสุภาพร  แสงภารา
ครู อันดับ คศ. 3
นายธนานุวัฒน์  คนรู้
ครู อันดับ คศ. 4
นางเขมนันท์  ชนะมาร
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
นางอรอนงค์  ทิศกระโทก
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาววิภา  สระแก้ว
ครู อันดับ คศ. 1
นางสายสุดา  สละ
ครู อันดับ คศ. 2
  นางยุภา  ทับแสง
ครู อันดับ คศ. 1
นางสาววราพร  อยู่สบาย
ครู อันดับ คศ. 1

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this