กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางจุฑารัตน์  บรรจงปรุ
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานแนะแนว
นางสุภาพร  แสงภารา
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจำเนียร  ฉัตรรัตนวารี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าระดับชั้น ม.4


นางอรอนงค์  ทิศกระโทก
ครู อันดับ คศ. 3
นางยุพยงค์  เสือทองหลาง
ครู อันดับ คศ. 4
นายธนานุวัฒน์  คนรู้
ครู อันดับ คศ. 4
นางยุภา  ทับแสง
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวพนาภรณ์  สุวรรณศรี
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาววราพร  อยู่สบาย
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาววิภา  สระแก้ว
ครู อันดับ คศ. 2
นางสายสุดา  สละ
ครู อันดับ คศ. 2

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this