กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางบุญธรรม  รุ่งเรือง
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานแผนงาน
นางราตรี  พิชัยพงศ์
ครู อันดับ คศ. 4
นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานนิเทศทางการศึกษา
นางณัฐธริกา  สรเพชญ์พิสัย
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางราตรี  พิชัยพงศ์
ครู อันดับ คศ. 3
นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
ครู อันดับ คศ. 4
นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
ครู อันดับ คศ. 2
นางชมพูนุท  สุขรมย์
ครู อันดับ คศ. 3

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this