กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

     นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก
ครู อันดับ คศ. 4
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสมศักดิ์  ปรากฎมาก
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
ครู อันดับ คศ. 4
นางสาวชมามาศ  อินทรกระโทก
ครู อันดับ คศ. 3
หัวหน้างานวัดผล-ประเมินผล
นางนิตยา  แสงบุญเรืองกุล
ครู อันดับ คศ. 3
นายพรชัย  สุวรรณ
ครู อันดับ คศ. 2
นางปิยรัตน์  ปานพิมพ์
ครู อันดับ คศ. 3
นางสาวพุทธชาติ  สอนสุด
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เทศ
ครู อันดับ คศ. 2
นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this