วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งความเป็นเลิศ สานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาสู่อาเซียน

พันธกิจ

๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๓. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
๔. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
๕. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบการศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ได้ตามศักยภาพโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this